Väliskaubandus

Alates Eesti liitumisest Euroopa Liiduga oleme osa ühisturust, kus lähtutakse ühtsest kaubanduspoliitikast.

 

Väliskaubandus toimub Euroopa Liidust väljapoole jäävate riikide ehk kolmandate riikidega ning seetõttu kehtivad Eestis kõik Euroopa Liidu sõlmitud kaubandust soodustavad kahepoolsed või regionaalsed lepingud. 

Väliskaubanduse õigusraamistiku arendamine toimub eelkõige läbi Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO), milles Eesti osaleb läbi Euroopa Komisjoni, kelle pädevuses on kogu Euroopa Liidu väliskaubanduspoliitika kujundamine.

Eestis jaguneb väliskaubanduspoliitika korraldamine erinevate ministeeriumite vahel:

 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tegeleb peamiselt tööstustoodete kaubanduspoliitika kujundamisega. Ministeeriumi ametnikud osalevad muuhulgas tundlike sektorite (teras, tekstiil ja teised tööstussektorid ning teenused ja investeeringud), tehniliste kaubandustõkete (tehnilised normidstandardidvastavushindamismenetlused) ja kaubanduse kaitsevahendite ekspertgruppides Euroopa Liidus.
 • Välisministeerium vastutab üldise väliskaubanduspoliitika koordineerimise ja läbirääkimiste eest kolmandate riikidega lepingute sõlmimiseks ning strateegiliste kaupade kontrolli eest.
 • Rahandusministeerium tegeleb tolli ja maksustamisega seotud küsimustega.
 • Põllumajandusministeerium tegeleb põllumajandussaaduste ning sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete kaubanduspoliitikaga.

Valdkonnad

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hallatavad väliskaubanduse valdkonnad on järgmised:

Kaubanduse kaitse

Ebaausa konkurentsi eest kaitsevad ELi tootjaid dumpinguvastased ja tasakaalustusmeetmed. 
Vaata lisa kaubanduse kaitse lehelt »

Teenustekaubandus

Maailma Kaubandusorganisatsiooniga liitumise järel määrati Eestile teenuste osas teatud kohustused teiste liikmesriikide ees.  Vaata lisa teenustekaubanduse lehelt »

Tekstiilikaubandus

Rõiva- ja tekstiilitoodete kaubandust kolmandate riikide ja Eesti vahel reguleerivad ELi seadusandlus ja lepingud.
Vaata lisa tekstiilikaubanduse lehelt »


Venemaalt ELi eksporditav puit

Venemaa alandatud eksporditollimaks ELi kvoodi piires on senise 25% asemel männipalgile 15% ja kuusepalgile 13%. 
Venemaalt ELi eksporditava puidu leht »

 

Väliskaubanduse korraldamine Euroopa Liidus

 

Liikmesriigid annavad Euroopa Komisjonile mandaadi väliskaubandusteemaliste läbirääkimiste pidamiseks läbi Euroopa Liidu Nõukogu.
 

Ühise väliskaubanduspoliitika teostamiseks teeb Euroopa Komisjon ettepanekuid Euroopa Liidu Nõukogule, mille kaubanduspoliitika komitees arutatakse väliskaubandusküsimusi ning lepitakse kokku ühispositsioonid.

Euroopa Liidu Nõukogu kaubanduspoliitika komitees arutatakse väliskaubandussuhteid, mis jagunevad lepingute järgi: 


 • Multilateraalseteks (WTO)
 • Regionaalseteks (Mercosuri ja ASEAN jt piirkonnad)
 • Kahepoolseteks (Venemaa ja Ukraina jt)

Kaubanduspoliitika komitee juurde on Euroopa Liidule väga oluliste teemade järgi moodustatud valdkondlikud ekspertkomiteed:

 • Teras, tekstiil ja teised tööstussektorid (STIS)
 • Teenused ja investeeringud
 • Vastavustunnustamine
 • Mootorsõidukid


Euroopa Liidu Nõukogu juures tegutseb veel Euroopa Liidu kaubandusküsimuste seadusandlusega tegelev töögrupp. 

Euroopa Komisjoni kaubanduse kaitsevahendite ja turulepääsuga seotud küsimuste üle arutlevad Euroopa Komisjoni ekspertgrupid.

 

Viimati uuendatud: 10. Detsember 2018