Reisiettevõtlus

Reisimine puhkuse, töö või muul eesmärgil on muutunud oluliseks osaks inimeste elus. Reisijate huvide kaitse ning ettevõtetele võrdsete konkurentsitingimuste tagamiseks on turismiseaduses täpsemalt reguleeritud turuosaliste õigused ja kohustused reisiteenuste pakkumisel ja müügil.

Soomaa. Foto: Karl Ander AdamiSoomaa. Foto: Karl Ander Adami

Reisiettevõtjaks on turismiseaduse kohaselt järgmised ettevõtjad:

  • Reisikorraldajad – ettevõtjad, kes koostavad pakettreise ja müüvad neid ise või teise reisiettevõtja kaudu
  • Reisivahendajad – ettevõtjad, kes müüvad edasi reisikorraldaja koostatud pakettreise reisikorraldaja nimel
  • Seotud reisikorraldusteenuseid pakkuvad ettevõtjad – ettevõtjad, kes pakuvad omavahel seotud reisiteenuseid (uus alates 1. juulist 2018.a)
Reisiettevõtjana tegutsemisel on nõutav majandustegevuse registrile reisiettevõtja majandustegevusteate esitamine ja ettevõtjal peab olema turismiseaduses sätestatud nõuete kohane tagatis. Teadet ei pea esitama ja tagatist omama reisivahendaja, kes vahendab üksnes teise Eestis või Euroopa Majanduspiirkonna riigis asutatud reisiettevõtja reise. Nõuetekohane on tagatis, mis igal ajahetkel tagab kõik reisijate pakettreisilepingust või seotud reisikorraldusteenuste lepingust tulenevad nõuded reisiettevõtja vastu, sealhulgas kõik reisijate ettemaksetena saadud summad ja lunastamata pakettreiside kinkekaardid. Ühtlasi peab tagatis katma reisijate reisi lähtepunkti naasmise ja vajadusel vahepealse majutamise kulud juhul, kui reisiettevõtja on muutunud maksejõuetuks ja kui pakettreis või seotud reisikorraldusteenus sisaldab transporti.

Reisiettevõtjate tegevuse üle teostab järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

17. jaanuaril 2020 jõustunud turismiseaduse muudatuste kohta saab täpsemalt lugeda siit.

1. juulil 2018 jõustusid turismiseaduse ja võlaõigusseaduse muudatused, mille kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Krimmis ja Sevastopolis turismialase tegevusega seotud teenuste osutamise keeld
 

Alates 23. juunist 2014 on EL kehtestanud piiravad meetmed ehk sanktsioonid vastusena Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele Venemaa Föderatsiooni poolt.

Vastavalt ELi Nõukogu määruse (EL)692/2014 artiklile 2d on ELi ettevõtjatel keelatud osutada Krimmis või Sevastopolis turismialase tegevusega seotud teenuseid. Selle hulka kuulub ka turismiteenuste osutamine EL liikmesriikide territooriumilt.

Seoses sellega tuleb arvestada, et Krimmis ja Sevastopolis, samuti Abhaasia, Lõuna-Osseetia ja Donbass piirkondades puudub Eesti riigil konsulaarabi andmise võimalus. Täpsem info on leitav Välisministeeriumi kodulehelt ning Komisjoni teatisest ettevõtjatele, kes soovivad tegutseda Krimmis või Sevastopolis.

Turismiteenusega seonduva rahvusvahelise sanktsiooni korral on pädevaks asutuseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

 

Viimati uuendatud: 10. Veebruar 2020