Tarbijakaitse

Eesti tarbijapoliitika eesmärk on tagada tarbijate heaolu.
 

Selle saavutamisel lähtutakse kolmest eesmärgist: 

 • Kaitsta tarbijate elu ja tervist
 • Kaitsta tarbijate elukvaliteedi parandamiseks nende majandushuve

 • Tõsta tarbijate teadlikkust ja usaldust turu suhtes

Tarbijaharjumused ja tavad on seotud üha rohkem infotehnoloogia arenguga. Mitmed internetis kättesaadavad teenused toetavad tarbijat sobilike toodete ja teenuste otsimisel, võrdlemisel ja ostmisel ning võimaldavad jagada isiklikke kogemusi. 

Seetõttu on Euroopa Liidu ühisturul uus suur strateegiline väljakutse – oluliselt parandada Euroopa ühise digituru kvaliteeti ja usaldusväärsust.

Tarbijapoliitika aspektist on majanduse elavdamisel olulise tähtsusega kodanike teadlikkuse tõstmine, et nad suudaksid siseturul iseseisvalt tegutseda ning oleksid piisavalt võimekad ja usaldavad piiriüleste kaupade ja teenuste tarbijad, eriti internetis.

Eesti tarbijakaitse põhialused on kirjas tarbijakaitseseaduses. Lisaks on olulisemad tarbijate õigusi puudutavad reeglid määratletud:

 • Võlaõigusseaduses
  nõuded lepingutele, mille üheks pooleks on tarbija
 • Kaubandustegevuse seaduses
  nõuded kauba/teenuse müüjale ja müügile ning toodete märgistamine
 • Reklaamiseaduses
  nõuded kauba ja teenuse reklaamile 
 • Turismiseaduses
  nõuded pakettreisi müügile ning reisiettevõtja ja majutusteenuse pakkuja kohustused 
 • Toote nõuetele vastavuse seaduses
  toote ohutuse ja sellekohase teabe tagamise reeglid
 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet esindab tarbijate huve ning arendab ja rakendab tarbijapoliitikat vastavalt Eesti tarbijakaitse seadusele ja Euroopa Liidu normidele.
 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ülesanded on: 

 • Turu järelevalve 
 • Tarbijate majanduslike huvide kaitsmine 
 • Tarbijate kaebuste lahendamine  
 • Tarbijate teadlikkuse suurendamine 

Euroopa Liidu tarbijate nõustamine
 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutseb ka Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus, mis kuulub üleeuroopalisse võrgustikku European Consumer Centre Network. Nõustamiskeskus pakub tarbijatele mitmesuguseid tasuta teenuseid:

 • Informatsioon tarbija õiguste kohta Euroopa Liidus
 • Nõustamine piiriüleste ostudega seotud probleemide korral
 • Konkreetsete kaebuste lahendamine või vahendamine vastavatele asutustele ükskõik millises Euroopa Liidu liikmesriigis
 

Tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine
 

Vaidluse kohtuväline lahendamine aitab tarbijal lahendada vaidlust kauplejaga, kui ostetud toote või teenusega esineb probleem.
Vaidluse kohtuväline lahendamine on kohtumenetlusega võrreldes lihtsam, kiirem ja odavam ning seepärast kasulik nii tarbijale kui kauplejale.

Tarbija ja kaupleja vahelist lepingulist vaidlust lahendab Tarbijakaitseameti juures tegutsev sõltumatu ja erapooletu tarbijavaidluste komisjon.

Enne komisjoni pöördumist tuleb tarbijal võtta ühendust kauplejaga ja anda talle võimalus probleemi lahendamiseks. Vaidluse menetlemine komisjonis on pooltele tasuta. Menetluse tulemusena annab komisjon soovituse vaidluse lahendamiseks.

Tarbija ja kaupleja vaheliste internetipõhiste lepingutega seotud vaidluste, sealhulgas piiriüleste vaidluste, lahendamisel on abiks Euroopa Komisjoni loodud internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm ehk ODR platvorm (Online Dispute Resolution platform).

ODR platvormi kaudu on tarbijal võimalik esitada avaldus internetis sõlmitud lepinguga seotud vaidluse lahendamiseks ja leida pädev vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus, kus vaidlust lahendada.

ODR platvorm on kasutatav kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Lisaks on tunnustatud veel kolme tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise üksust:
 • Kindlustuse lepitusorgan Eesti Kindlustusseltside Liidu juures
  E-post: lepitus [at] eksl.ee, tel 667 1800, Mustamäe tee 46, Tallinn 10621

 • Liikluskindlustuse lepitusorgan Liikluskindlustusfondi juures
  E-post: lepitus [at] lkf.ee, tel 667 1800, Mustamäe tee 46, Tallinn 10621

 • Advokatuuri Aukohus lahendab lepitusmenetluse korras tarbija ja advokaadi vahelisest kliendilepingust tulenevaid vaidlusi.
  E-post: advokatuur [at] advokatuur.ee, tel. 662 0665, Rävala pst 3, Tallinn 10143

 

Viimati uuendatud: 9. September 2019