Euroopa Liidu siseturg

Euroopa Liidu ühtne turg on sisepiirideta ala, kus kaubad, teenused, inimesed ja kapital liiguvad vabalt erinevate liikmesriikide vahel.


Inimesed saavad Euroopa Liidus liikuda sama vabalt nagu ühesainsas riigis ning elada, töötada ja õppida liidu mistahes riigis. Ettevõtjatele vähendab ühtne turg bürokraatiat ja võimaldab neil lihtsamini laieneda teiste riikide turgudele.

Ettevõtjatel peab olema võimalik kõikides Euroopa Liidu riikides toota ja müüa kaupu, osutada teenuseid ja teha investeeringuid võrdsetel alustel, mida saab piirata üksnes avalikust huvist tulenevatel juhtudel. Näiteks peavad tooted ja teenused olema ohutud tervisele ja keskkonnale.

Euroopa Liidu siseturg ühtlustab ja lihtsustab ettevõtlust reguleerivat õiguslikku keskkonda. See suurendab läbipaistvust ning laseb ettevõtjatel kasutada ära suure turu eeliseid. Lisaks annab see tarbijatele suurema valikuvabaduse ning soodsamad ja kvaliteetsemad tooted-teenused.

Ülevaate sellest, kuidas liikmesriigid panustavad ühtse turu toimimisse, annab Euroopa Komisjoni poolt koostatav veebipõhine ühtse turu tulemustabel. Juulis 2014 avaldatud tulemustabeli kohaselt on Eesti ainus liikmesriik, kes saavutas kõikides valitsemismeetmete kategooriates keskmisest parema tulemuse.

Euroopa Liidu siseturg

Valdkonnad

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tegeleb järgmiste Euroopa Liidu siseturu valdkondadega: 

Kaupade vaba liikumine

Ühes liikmesriigis seaduslikult turule lastud tooteid saab üldjuhul vabalt müüa ja kasutada ka teistes liikmesriikides.
Vaata lisa kaupade lehelt »

Teenuste vaba liikumine

Euroopa Liidu liikmesriigi ettevõtjatel on õigus Eestis ajutiselt teenust osutada ilma
siin ettevõtet või filiaali asutamata.
Vaata lisa teenuste lehelt »

Konkurents

Riigi tegevus tõhusa konkurentsi tagamisel
on turumajanduse efektiivse toimimise üks alustalasid.
Vaata lisa konkurentsi lehelt »

 

Kvaliteedi tagamine

Euroopa siseturu tooted ja teenused peavad vastama kõikidele kohustuslikele nõuetele ja ka klientide ootustele.
Vaata lisa kvaliteedi lehelt »

Tarbijakaitse

Tarbijate majandushuvide kaitsega, nende nõustamise ja koolitamisega tegeleb ministeeriumi haldusalas Tarbijakaitseamet.
Vaata lisa tarbijakaitse lehelt »

 

Infosüsteemid ja teave
 

Euroopa Liidu kodanikele ja ettevõtjatele mõeldud infoportaalid on järgmised:

Liikmesriikide haldusasutuste infosüsteem

 

Siseturu infosüsteem (IMI - Internal Market Information Systems) võimaldab vahetada infot ja saada abi haldus- ja töökultuuri ning keelte erinevusest tulenevate probleemide korral ja teises liikmesriigis kindlate partnerite puudumise korral.

 

Siseturu probleemide lahendamine
 

Euroopa Liidu siseturu probleeme lahendab SOLVIT. 


SOLVITi kaudu saavad Euroopa Liidu kodanikud ja ettevõtjad lahendada kohtuväliselt probleeme, mis tekivad, kui teise liikmesriigi ametiasutus ei kohalda Euroopa Liidu siseturu õigusakte õigesti.

SOLVITi eesmärk on leida lahendused 10 nädalaga – alates päevast, mil SOLVITi keskus võttis teie probleemi menetlusse riigis, kus probleem tekkis. 

Tegemist on peamiselt veebipõhise teenusega ning parim viis SOLVITiga ühendust võtta on elektrooniliselt. Kuid kaebuse võib esitada ka vabas vormis posti või e-posti teel koos asjassepuutuvate dokumentidega.

Eesti SOLVIT keskuse kontakt:
Tel: 625 6489, 625 6414
E-post: solvit.eesti [at] mkm.ee

Teenust pakutakse kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ning Islandil, Norras ja Liechtensteinis. Eesti SOLVIT keskus asub Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonnas.

Loe SOLVITi kohta rohkem meie veebist.
 
Viimati uuendatud: 10. Detsember 2018