Taastuvenergia

Tänu taastuvenergia tehnoloogiate arengule ning odavnemisele on taastuvenergia tootmisseadmed muutumas üha konkurentsivõimelisemaks ning kättesaadavamaks ka elamute energiavarustuse osaliseks tagamiseks.

Foto: Johannes Arro / Toolbox Estonia
Foto: Johannes Arro / Toolbox Estonia

 

Taastuvenergia tegevuskava aastani 2020

 

Energiamajanduse arengukavast ja taastuvenergia direktiivist 2009/28/EÜ lähtuvalt peab valitsus ellu viima tegevusi, mis suurendavad taastuvenergia osakaalu energia lõpptarbimises.

Valdkonna arendamise detailseks alusdokumendiks on “Taastuvenergia tegevuskava aastani 2020“, mis on nö teejuht saavutamaks Eesti taastuvenergia eesmärki – 25% osakaalu lõpptarbimises aastal 2020.

„Taastuvenergia tegevuskava aastani 2020“ rakendamise kohta koostab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium iga kahe aasta järel ülevaate Euroopa Komisjonile.

 

Taastuvenergia direktiiv ja toetused

 

Taastuvenergia direktiivis 2009/28/EÜ on kokku lepitud siduv eesmärk saavutada Euroopa Liidu liikmesriikides 2020. aastaks transpordisektori lõpptarbimisel taastuvkütuste 10% osakaal.

Sel põhjusel edendab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium transpordisektoris alternatiivkütuste, näiteks elektri, maagaasi ja biometaani tarbimist.

Vedelkütuste impordi vähendamine ja kodumaiste ressursside kasutamine parandab Eesti väliskaubandusbilanssi, vähendab looduskeskkonna saastamist ja mõjub positiivselt majandusele.

Taastuvenergia toetused
 

Taastuvast energiaallikast elektri tootmisel rakenduvad elektrituruseaduses sätestatud toetused.

Lisaks haldab Keskkonnainvesteeringute Keskus mitmeid taastuvenergeetikaga seotud toetusmeetmeid.

   

  Rahvusvaheline koostöö
   

  Eesti on alates 2011. aastast Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) liige.

  IRENA koondab ühtsesse andmebaasi informatsiooni erinevate taastuvenergiapoliitikate kohta.

  IRENA on uue organisatsioonina välja töötamas taastuvenergiat puudutava statistika kogumise meetodeid, mis peaks kaasa aitama maailma ühe täiuslikuma andmebaasi tekkimisele.

  Taastuvenergia direktiiv 2009/28/EÜ näeb ette riikidevahelised koostöömehhanismid taastuvenergeetika arendamiseks. Võimalikke koostöökohti on kolm:

  • Olemasoleva “statistika” müük
  • Riikidevahelised koostööprojektid uute tootmisvõimsuste rajamiseks
  • Ühised toetusskeemid

  Eesti sõlmis esimese statistikakaubanduse kokkuleppe novembris 2017 Luksemburgiga.

   

  Viimati uuendatud: 14. November 2019