Elektriturg

Elektriturg on Eestis kõikidele turuosalistele täielikult avatud alates 2013. aasta algusest ja tarbijad saavad endale ise valida sobiva müüja ja hinnapaketi.
 

Elektriturul toimub kauplemine Eesti piirkonnas kas Nord Pool Spoti elektribörsi kaudu või tootja ja tarbija omavaheliste lepingute alusel.

Tarbijat abistab süsteemihalduri Elering hallatav andmevahetus-platvorm, mille kaudu saab võrgulepingu sõlminud inimene vaadata oma tarbimisandmeid ja lepinguid. Sealsamas saab elektrimüüjatele anda volituse vaadata oma tarbimisandmeid, mille alusel saavad elektrimüüjad teha personaalseid hinnapakkumisi.

Eestis tegutsevate elektrimüüjatega saab tutvuda ka meie kodulehel, vt allpool.

 
 

Eesti elektrisüsteem
 

Eesti on ühendatud kolme 330 kV liiniga Venemaa ning kahe samamahulise liini kaudu Läti elektrisüsteemidega. Alates 2006. aasta lõpust on Eesti ja Soome vahel alalisvooluühendus EstLink 1 võimsusega 350 megavatti.

2014. aasta alguses võeti kasutusse ka EstLink 2 kaabel, mis kasvatas Eesti ja Soome vahelise elektriühenduse koguvõimsuse 1000 megavatini. See tagab ühenduste piisava võimsuse elektrituru tõhusaks toimimiseks ja elektri piiranguteta liikumiseks Balti- ja Põhjamaade vahel. Jooksvat infot leiab selle kohta süsteemihalduri Elering koduleheküljelt.

Elektrisüsteemi tervikuna toimimise ja kvaliteetse elektrivarustuse kindlustamise eest vastutab samuti Elering. 

 

Elektrivõrk
 

Eestis on 27 jaotusvõrguettevõtjat, kes haldavad üle 65 500 kilomeetri madal- ja keskpingeliine. 

Elektrilevi OÜ turuosa moodustab 87,5%, millele järgnevad Ida- ja Lääne-Virumaal tegutsev VKG Elektrivõrgud OÜ ja Lääne-Eestis tegutsev Imatra Elekter AS. 

Kõigil neil on kohustus tagada tarbijale kvaliteetne elektriühendus ja rikete kiire kõrvaldamine. 
 

  Kui elektrivarustusega on probleeme
   

  Elektrivarustuse probleemide korral peaks kontrollima, kas võrgu-ettevõtja täidab majandus- ja kommunikatsiooniministri määrust võrguteenuste kvaliteedinõuete ja võrgutasude vähendamise kohta juhul, kui neid rikutakse. Võrguteenuste nõuded jagunevad:

  • Teenindus - nõuded toimingutele ja nendeks ettenähtud ajale.
  • Elektrivarustuse kindlus - nõuded elektrivarustuse taastamise ajale katkestuse korral ja ühele tarbimiskohale aastas lubatud katkestuste kestus.

  Pingekvaliteet - jaotusvõrgu pingekvaliteedi tagamisel soovitatakse lähtuda standardist EVS-EN 50160:2010.

   

  Turu reguleerimine


  Eestis reguleerivad elektriturgu elektrituruseadus ja võrgueeskiri, kus on toodud nõuded nii elektrienergia tootjaile, müüjatele, võrguettevõtjatele, liinivaldajatele, bilansihalduritele, elektribörsi korraldajale ja tarbijatele kui ka turul järelevalvet teostavale Konkurentsiametile.

  Konkurentsiamet on kohustatud avaldama igal aastal aruande elektri- ja gaasituru kohta Eestis.

  Samuti kooskõlastab Konkurentsiamet võrguettevõtjate tariifid ja kontrollib, et neis kajastuvad investeeringud oleksid mõistlikud ja tagaksid võrgu töökindluse ning jätkusuutlikkuse.

   

  Viimati uuendatud: 20. Veebruar 2017