Sa oled siin

Isikuandmete töötlemine

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tegevus on avalik ning lähtub oma tegevuses avaliku teabe seadusest. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi avaliku dokumendiregistriga saab tutvuda siin.

Mis on isikuandmete ja nende töötlemine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis

Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusakte, s.h. Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust ja isikuandmete kaitse seadust.

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad füüsilise isiku (andmesubjekti) otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse (nimi, isikukood, asu- ja/või elukoht, e-posti aadress, telefoninumber, võrguidentifikaator) või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis töötleme Teie isikuandmeid kui:

 • Külastate Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehte
 • Pöördute meie poole selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või muu kirjavahetusega
 • Dokumendihaldussüsteemis registreeritud dokument sisaldab Teie isikuandmeid
 • Kandideerite Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumisse tööle ja/või praktikale
 • Osalete Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt korraldatud küsitlustes ja/või uuringutes
 • Osalete Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt korraldatud koolitustel
 • Isikuandmete töötlemine toimub õiguslikul alusel
Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

NB! Alljärgnev teave ei hõlma:

 • juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega
 • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumi veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda ministeerium (välislingid).

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium töötleb isikuandmeid kooskõlas üldmäärusega järgmiste põhimõtete järgi:

 • Isikuandmete töötlemisel tagatakse, et töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev
 • Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärgipäraselt ja minimaalselt
 • Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamiseks on õiguslik alus
 • Isikuandmeid säilitatakse ainult ettenähtud aja ja seejärel need kustutatakse
 • Kaitseme Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kätte usaldatud isikuandmeid volitamata töötlemise eest. Isikuandmete töötlemisel kasutatakse turvameetmeid, mis kaitsevad ebaseadusliku juurdepääsu ja juhusliku kaotamise ning hävimise ees.

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehe külastamine

Kui Te külastate Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehte, siis külastaja kohta kogutakse ja säilitatakse järgmisi andmeid:

 •  kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress)
 • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nimi ja aadress
 • külastamise aeg (kellaaeg, kuupäev, aasta)

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

Selgitustaotlus, märgukiri, teabenõue ja muu kirjavahetus

Töö käigus jõuab ministeeriumisse ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Sellised andmed võivad asutusse jõuda läbi kirjavahetuse. See on võimalik ka siis, kui isik on mõne menetluse osapool.

Isikuandmeid (näiteks nimi, kontaktandmed, isikuga seotud probleemide kirjeldamine vms) sisaldavad kõik esitatud selgitustaotlused, märgukirjad ja teabenõuded (pöördumised). Samuti võib isikuandmeid sisaldada muult asutuselt saabunud kiri (näiteks koopia vastusest isiku pöördumisele). Kõik ministeeriumile saabunud pöördumised ja kirjad registreeritakse dokumendiregistris.

Isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks. Kui selleks tuleb teha järelepärimine kolmandalt isikult, avaldatakse isikuandmeid minimaalses mahus.

Kui kirjale vastamine on teise asutuse pädevuses, edastatakse see vastamiseks vastavale asutusele. Kirja edastamisest teavitatakse saatjat.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldiselt juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib isiku kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, vaadatakse kirja sisu üle ja otsustatakse, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Dokumendile, mis välja antakse, ei jäeta alles isiklikke kontaktandmeid, nagu (e-)posti aadress või telefoninumber. Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses.

Juurepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid saada (nt. kohtueelne menetleja või kohus).

Ministeeriumile adresseeritud pöördumised ja kirjad säilitatakse vastavalt dokumendiloetelus märgitule. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldatakse umbisikuliselt, ilma nimedeta.

Kandideerimine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumisse tööle ja praktikale

Isikuandmeid sisaldavad kõik kandideerimisega seotud dokumendid (näiteks avaldus koos juurdekuuluvate dokumentidega, kirjavahetus kandidaadiga, avalikest allikatest kandidaadi kohta kogutav teave). Seejuures on kandidaadil õigus teada, milliseid andmeid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tema kohta on kogunud. Samuti on kandidaadil õigus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis tutvuvad kandideerimisdokumentidega ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium eeldab, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata. Kui kandidaat ei osutu valituks, säilitatakse tema andmeid üks kuu.

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Õigus enda isikuandmetega tutvuda. Õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist

Füüsilisel isikul on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Võimalusel väljastatakse isikuandmed taotleja soovitud viisil viie tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest. Isikuandmeid väljastades peab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium veenduma taotleja isikusamasuses. Selleks palume teil saata taotlus digitaalselt allkirjastatuna või tulla omakäeliselt allkirjastatud taotlusega kohapeale, kus teie isikusamasus tuvastatakse isikut tõendava dokumendi alusel. Andmete väljastamise eest paberil on võimalik alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest.

Taotlus jäetakse rahuldamata, kui selle rahuldamine võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist
 • kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi
Füüsilisel isikul on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist ja täiendamist kui need on vigased või mittetäielikud.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi toimingute peale isikuandmete töötlemisel on füüsilisel isikul õigus esitada vaie või kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda kaebusega halduskohtusse.


Isikuandmete kustutamine

Füüsilisel isikul on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kustutab füüsilise isikuandmed kui:

 • füüsiline isik võtab tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku
 • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil
 • puudub õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks
 • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult
 • on vaja täita juriidilist kohustust
Juhul kui isikuandmeid töödeldakse õiguslikul alusel, mis ei luba andmete kustutamist, siis andmeid ei kustutata.


Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja haldusala andmekogud

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ja haldusalas on mitmeid riiklikke andmekogusid. Riiklikud andmekogud on loodud seaduse alusel ja avaliku ülesande täitmiseks. Riiklike andmekogude põhimäärused on avaldatud Riigi Teatajas. Andmekogu põhimäärus sätestab, mis eesmärgil, mis andmeid ja kui kaua töödeldakse. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmekogudest tehakse päringuid mitmetesse teistesse riiklikkesse andmekogudesse (nt. Rahvastikuregistrisse).

Isikuandmeid töödeldakse järgmistes Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmekogudes:
 • Majandustegevuse register
 • Riiklik ehitisregister
 • Liiklusjärelvalve infosüsteem

Isikuandmetega seotud rikkumine

Juhul kui peaks toimuma Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu eraisiku õigustele ja vabadustele, siis vormistame selle kohta nõutud dokumendid ning esitame need Andmekaitse Inspektsioonile. Kindlasti võtame kasutusele meetmed, et rikkumine kohe lõpetada.
Kui rikkumise tulemusena tekib eraisiku õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, teavitame sellest ka eraisikut. Teavituse eesmärk on võimaldada eraisikul endal võtta kasutusele vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.

Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, saate vastuse meie andmekaitsespetsialistilt. Selleks palume kirjutada aadressile andmekaitse [at] mkm.ee


Küpsised (inglise keeles cookies)

Nagu enamus veebilehti, nii ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehed kasutavad küpsiseid.

Mis on küpsis?

Küpsis (cookie) on väike tekstikujuline andmeplokk (fail), mis salvestatakse veebilehe külastamisel kasutaja arvutisse või muusse seadmesse (nt. mobiilseadmed), millega veebilehte külastatakse. Salvestamiseks kasutaja seadmesse on vajalik nõusoleku saamine. Kui kasutaja annab oma nõusoleku, lisatakse fail seadmesse. Fail sisaldab teavet, mida kasutatakse kindla veebilehe külastajate kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised ise kasutaja arvutist informatsiooni ei loe ega välja ei saada ehk siis küpsised ei võimalda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil ligipääsu kasutaja arvutisse. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kasutab küpsiseid statistilise analüüsi eesmärgil, jälgides kasutajate eelistusi veebilehtede külastamisel.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kasutab kahte liiki küpsiseid: seansi- ja püsiküpsiseid. Need erinevad kasutuseesmärgi ja talletamisaja poolest.

 • Seansiküpsised salvestuvad üksnes ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Seansiküpsised kasutatakse näiteks võrgulehe keelevaliku meeldejätmiseks.
 • Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Soovi korral saab kasutaja need ise seadmest kustutada. Püsiküpsiste eesmärkideks on:
  • veebilehitseja tuvastamine
  • teenuse pakkumine ja korrashoid
  • veebisaidi turvalisus ja teenuste terviklikkus
  • kasutajastatistika ja -analüüs (küpsised, mis annavad teavet selle kohta, kuidas ja kui tihti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehte kasutatakse, missugused on kasutajarühmad ja milliseid otsingutööriistu kasutatakse)

Küpsiste kustutamine ja nende haldamine

Kasutaja saab ise küpsiseid kustutada ning nende salvestamist muuta. Selleks tuleb muuta veebilehitseja privaatsusseadeid. Kõikide küpsiste blokeerimine võib aga piirata veebilehe kasutusvõimalusi.

Täiendavat infot, kuidas küpsiste haldamist korraldada erinevates veebilehitsejates, leiate allpool olevatelt linkidelt:

 

Viimati uuendatud: 17. Detsember 2018