Mõistetavus

Teave ja kasutajaliidese toimimine peavad olema talitlusvõimelised.

Puuetega inimestel võib tekkida veebisirvimisel raskusi olukorras, mis tavalisele kasutajale tundub enesestmõistetav. Meetodid, mis on välja töötatud puuetega inimeste veebi sirvimise abistamiseks, aitavad ühtlasi tõsta ka veebilehe kasutatavust. Head näited sellistest meetoditest on veebilehe või selle erinevate sisukomponentide keele tuvastamine, täiendava informatsiooni kuvamine vigade ilmnemise korral, keerulise sisu või terminoloogia lahtiseletamine ja veebilehe funktsionaalsuse muutmine etteaimatavaks.

Suunised

3.1 Loetavus

Teha teksti sisu loetavaks ja mõistetavaks.

Veebilehe peamine eesmärk on anda edasi sisu. Sisu tuleb edasi anda viisil, mis võimaldab sellest arusaamist nii tavakasutajatele kui puuetega inimestele. Seetõttu tuleb sisu luues ja kujundades mõelda alati, kas see on loetav ka puuetega inimeste kasutatavatele tehnilistele abivahenditele, mis enamasti analüüsivad veebilehe teksti.

Suunisega seotud taseme A ja AA edukriteeriumid:

3.1.1 Lehekülje keel »

WCAG 2.0 tase A Testimise meetod Automaatselt
Sihtgrupp Pime/vaegnägija Täitmise eest vastutav roll Arendaja
Olulisus Eesti kontekstis
 
Väga oluline, kindlasti rakendada
Seotud edukriteeriumid 2.1.1 A, 2.4.3 A, 3.1.2 AA
Miks on oluline edukriteeriumit järgida?


Puuetega inimest tehnilised abivahendid on võimelised sisu esitama erinevates keeltes ning üritavad õiget keelt veebilehel automaatselt tuvastada. Sisu edasi andmise seisukohast on keel väga oluline. Näiteks ingliskeelse kõnesüntesaatoriga eestikeelse teksti ettelugemisel võib erineva häälduse tõttu suur osa sisust kaduma minna.

Praktilised juhised edukriteeriumi täitmiseks


Lehe alguse <html> teegis tuleb lehel kasutatav keel defineerida (vt Näide 1). Vastavad keelekoodid leiab näiteks W3Schools veebilehelt.

Lisaks pimedatele ja vaegnägijatele mõeldud ekraanilugejatele kasutavad keelekoode ka otsingumootorid lehe sisu indekseerimisel. Korrektselt sisestatud keelekood tagab veebilehe parema leitavuse, kuna otsingumootor oskab kasutada vastavale keelele loodud sünonüümide sõnaraamatut ja käänamisreegleid.

Illustreeriv näide
Näide 1: Veebilehele eesti keele defineerimine HTML märgendikeeles
<html lang=”ee”>
</html><code>

Sulge edukriteeriumi kirjeldus »

3.1.2 Tekstiosade keel »

WCAG 2.0 tase AA Testimise meetod Käsitsi
Sihtgrupp Pime/vaegnägija, kurt/vaegkuulja, motoorikahäirega inimene Täitmise eest vastutav roll Arendaja
Olulisus Eesti kontekstis
 
Väga oluline, kindlasti rakendada
Seotud edukriteeriumid 3.1.1 A
Miks on oluline edukriteeriumit järgida?


Leidub veebilehti, kus osa sisu on veebilehel vaikimisi määratud keelest erinevas keeles. Selleks, et puuetega inimeste tehnilised abivahendid keele muutmisest aru saaksid, tuleb iga keelevahetus veebilehel eraldi välja tuua.

Praktilised juhised edukriteeriumi täitmiseks


Keelevahetuse märkimiseks tuleb sisule lisada keele atribuut (vt Näide 1 ja Näide 2).

Hea tava järgi tähistatakse tekstis võõrkeelsed tsitaadid ja vahetekstid ka visuaalselt, näiteks kaldkirjas või teise kirjastiiliga.

Illustreerivad näited
Näide 1: Tsitaat, mida ekraanilugeja loeb teises keeles
<q lang=”en”> The World is not enough </q>
Näide 2: Lõik, mida ekraanilugeja loeb teises keeles
<p lang=”en”> The World is not enough </p>

Sulge edukriteeriumi kirjeldus »

3.2 Ettearvatavus

Veebilehtede välimus ja toimimine olgu ettearvatav.

Veebilehti tuleb koostada nii, et selle toimimine oleks kasutajale ennustatav. Veebilehe välimuse ja toimimise muudatused ajavad kasutaja segadusse. Näiteks veebilehel, kus pidevalt uuendatakse sisu ning sisu konteksti ja välimust muudetakse, võib olulise informatsiooni leidmine olla puuetega inimestele raske.

Suunisega seotud taseme A ja AA edukriteeriumid:

3.2.1 Fokuseerimine »

WCAG 2.0 tase A Testimise meetod Käsitsi
Sihtgrupp Pime/vaegnägija, motoorikahäirega inimene Täitmise eest vastutav roll Arendaja
Olulisus Eesti kontekstis
 
Oluline, rakendada, kui võimalik
Seotud edukriteeriumid Puuduvad
Miks on oluline edukriteeriumit järgida?


Kui veebilehe mõnda elementi fokuseeritakse (näiteks liigutakse mõnele kasutajaliidese komponendile klaviatuuri noole klahvidega), ei tohiks vastav komponent sellest tingituna automaatselt oma konteksti muuta. Lehe muutumine võib puuetega inimesi segadusse ajada.

Praktilised juhised edukriteeriumi täitmiseks


Fokuseerimisel ei tohi automaatselt:

 • Avaneda ükski nupp või link
 • Toimuda vormil oleva informatsiooni saatmine
 • Avaneda hüpikaken (pop-up)
 • Toimuda liikumine teisele veebilehe elemendile
 • Toimuda midagi muud, mis oluliselt muudaks veebilehe väljanägemist

HTML ja CSS tehnoloogia kvaliteetsel rakendamisel ei tohiks fokuseerimise probleeme esineda, kuid kindluse mõttes on otstarbekas oma veebilehte klaviatuuri abil testida.

Illustreeriv näide
Näide 1: Konteksti muutumine fokuseerimisel

Sageli muudavad fokuseerimisel konteksti veebilehtedel kuvatavad reklaampinnad, mis hiirekursori reklaamipinnale viimisel paisuvad suuremaks või liiguvad ringi. Allolevatel piltidel on kujutatud reklaampind uudiseportaalis normaalolekus ning sama leht hiirekursori liigutamisel reklaampinnale.

Konteksti muutumisese näite esimene osa, kus reklaam on väikselt nurgas Konteksti muutumise näite teine osa, kus reklaam on avatud ja see katab enamuse veebilehest

Sulge edukriteeriumi kirjeldus »

3.2.2 Sisestamine »

WCAG 2.0 tase A Testimise meetod Käsitsi
Sihtgrupp Pime/vaegnägija, motoorikahäirega inimene Täitmise eest vastutav roll Arendaja
Olulisus Eesti kontekstis
 
Oluline, rakendada, kui võimalik
Seotud edukriteeriumid 3.2.5 AAA
Miks on oluline edukriteeriumit järgida?


Kui veebilehe mõnda kasutajaliidese komponendi seadistust muudetakse, ei tohiks sellest tingituna automaatselt kontekst muutuda. Lehe muutumine võib osa puuetega inimesi segadusse ajada.

Praktilised juhised edukriteeriumi täitmiseks


Konteksti muutuse näited.

 • Kõik veebivormis kasutaja sisestatud andmed esitatakse automaatselt pärast vormi viimase andmevälja täitmist, ilma et kasutaja saaks andmete esitamist ise otsustada.
 • Vormi välja täitmise järel liigub fookus automaatselt järgmisele väljale (vt Näide 1).
 • Klaviatuuri nupu (näiteks Enter) vajutamisel andmete ärasaatmist ei toimu, vaid tuleb kasutada mingit muud moodust (näiteks otsida vormilt nuppu „Saada”).

Konteksti muutmine on lubatud, kui kasutajale antakse enne vormi täitma hakkamist juhised vormis kasutatavate automaatse sisestuse lahenduste kohta.

Illustreeriv näide
Näide 1: Sisestusvälja automaatne muutmine

Halb näide on leitav Javascript Kit veebilehelt.

Telefoninumbri esimese kolme numbri sisestamisel liigub fookus järgmisele väljale. See võib pimeda või motoorikahäirega inimese segadusse ajada, nii et ta ei saa enam aru, kus ta veebilehel paikneb.

Veebilehel on automaatse fookuse üleviimisega püütud kasutajatele numbri sisestamine mugavamaks teha. Sama tulemus on võimalik saavutada, kui teha kogu numbri jaoks üks sisestusväli.

Sulge edukriteeriumi kirjeldus »

3.2.3 Läbivalt ühtne navigeerimine »

WCAG 2.0 tase AA Testimise meetod Käsitsi
Sihtgrupp Pime/vaegnägija, motoorikahäirega inimene Täitmise eest vastutav roll Arendaja
Olulisus Eesti kontekstis
 
Väga oluline, kindlasti rakendada
Seotud edukriteeriumid 2.4.1 A, 2.4.5 AA, 2.4.8 AAA
Miks on oluline edukriteeriumit järgida?


Puuetega inimestel võib olla raskusi veebilehel navigeerimisega ning nad võivad erinevalt tavakasutajast suurema tõenäosusega n-ö ära eksida ja orientatsiooni kaotada. Lisaks navigeerib osa vaegnägijatest kasutajatest, jättes meelde veebilehe komponentide visuaalse paigutuse. Selleks, et vaegnägijad saaksid mälu järgi navigeerida, tuleb veebilehe navigeerimise loogika hoida ühetaoline.

Praktilised juhised edukriteeriumi täitmiseks


Ühtse navigeerimise rakendamiseks tuleb:

 • Paigutada navigeerimise menüüd alati samasse kohta.
 • Kuvada navigeerimise menüü komponendid alati samas järjestuses.
 • Paigutada standardsed elemendid (näiteks otsinguväli või link lehe sisukorrale) alati samasse kohta.

Enamjaolt täidab veebilehe loomisel mallide kasutamine enamus selle edukriteeriumi nõuded.

Illustreeriv näide
Näide 1: Ühtne navigeerimine

Hea näide on veebileht, kus menüüde ja otsingu lahtri asukoht ei muutu. Suuremal osal veebilehtest kasutatakse ühetaolist liigendamist, seega võib neid välja tuua kui häid näiteid.

Sulge edukriteeriumi kirjeldus »

3.2.4 Läbivalt ühtne määratlus »

WCAG 2.0 tase AA Testimise meetod Käsitsi
Sihtgrupp Pime/vaegnägija Täitmise eest vastutav roll Arendaja
Olulisus Eesti kontekstis
 
Oluline, rakendada, kui võimalik
Seotud edukriteeriumid 1.1.1 A, 2.4.4 A, 2.4.9 AAA, 4.1.2 A
Miks on oluline edukriteeriumit järgida?


Ekraanilugejat või veebilehtede suurendamist kasutavate puuetega inimeste jaoks aitab veebilehe ühetaolisus sellel lihtsamalt navigeerida. Seetõttu peavad sama funktsionaalsusega komponendid olema üheselt tuvastatavad.

Praktilised juhised edukriteeriumi täitmiseks


Ühese identifitseerimise saavutamiseks tuleb ühetaolise funktsionaalsusega komponentidel kasutada samasuguseid:

 • Ikoone (näiteks trükkimise või RSS viide)
 • Nimetusi või kirjeldusi (vt Näide 1)
 • Alternatiivseid kirjeldusi (vt Näide 1)

Üheselt identifitseeritavus ei tähenda alati 100% ühesuguste andmete kasutamist. Näiteks noole ikooni võidakse kasutada järgmisele lehele liikumise lingina läbivalt, samas võib noole kirjeldus muutuda („Liigu lehele xxx”).

Illustreeriv näide
Näide 1: Alternatiivse kirjelduse lisamine väljatrüki ikoonile

Alternatiivse kirjelduse (alt=) parameetri lisamine väljatrüki ikoonile.

<img alt="Trüki" src="http://www.minuleht.ee/print_ikoon.png">

Alternatiivse kirjelduse võib esitada ka lingi kirjelduses.

<a href=”#”><img src="http://www.minuleht.ee/print_ikoon.png">Trüki</a>

Sulge edukriteeriumi kirjeldus »

3.3 Sisestusabi

Aidata kasutajatel vigu vältida ja parandada.

Eksimine on inimlik ning seetõttu teevad kõik kasutajad andmete sisestamisel vigu. Mõned puuetega inimesed aga vajavad vigade vältimiseks ja parandamiseks tavakasutajast rohkem abi, mida tuleb neile ka pakkuda.

Suunisega seotud taseme A ja AA edukriteeriumid:

3.3.1 Vea tuvastamine »

WCAG 2.0 tase A Testimise meetod Käsitsi
Sihtgrupp Pime/vaegnägija Täitmise eest vastutav roll Arendaja
Olulisus Eesti kontekstis
 
Oluline, rakendada, kui võimalik
Seotud edukriteeriumid 1.4.1 A, 3.3.2 A, 3.3.3 AA
Miks on oluline edukriteeriumit järgida?


Andmete sisestamisel kasutatakse veebilehtedel kontrolle, mis automaatselt tuvastavad vigaselt sisestatud andmeid ja informeerivad sellest kasutajat. Näiteks on võimalik kontrollida sisestatud tähemärkide arvu andmeväljas, andmete formaati vms. Kui andmevälja sisu ei vasta nõutule, kuvatakse reeglina veateade. Selleks, et puuetega inimesed veateated üles leiaksid, peavad need olema muust sisust eristatavad, näiteks pealkirja veateate järgi. Lisaks peab veateate sisu olema teksti kujul kasutajale saadaval.

Praktilised juhised edukriteeriumi täitmiseks


Selleks, et ka puuetega inimesed saaksid veateate sisust aru, tuleb need edasi anda viisil, mis võimaldab ekraanilugeja või muu abivahendi kasutajal viga tuvastada. Selleks tuleb:

 • Informatsioon andmevälja täitmise kohustuslikkuse kohta esitada tekstina
 • Andmevälja täitmisel ilmnenud vea olemuse kohta koostada selgitus ja esitada see tekstina (vt Näide 1)
Illustreeriv näide
Näide 1: Veateate esitamine

Andmevälja täitmisel tekkinud vea korras esitatakse veateade tekstina.

<form action="demo_form.asp">
    Kasutajanimi: <input type="text" name="usrname" required>
    <input type="submit">
</form>
Näidis veateatest tekstiga

Sulge edukriteeriumi kirjeldus »

3.3.2 Sildid või instruktsioonid »

WCAG 2.0 tase A Testimise meetod Automaatselt
Sihtgrupp Pime/vaegnägija Täitmise eest vastutav roll Toimetaja, arendaja
Olulisus Eesti kontekstis
 
Väga oluline, kindlasti rakendada
Seotud edukriteeriumid 1.4.1 A, 3.3.1 A
Miks on oluline edukriteeriumit järgida?


Kui sisu nõuab kasutaja sisendit, tuleb kasutajamugavuse tõstmiseks lisada oodatava sisendi kohta täiendavad sildid või selgitused.

Praktilised juhised edukriteeriumi täitmiseks


Täiendavad sildid või selgitused peavad:

 • Olema sisulised, üheselt arusaadavad ja nii lühikesed, kui võimalik (vt Näide 1)
 • Andma edasi informatsiooni oodatavate andmete formaadi kohta (vt Näide 1)
 • Kasutama teksti mitte visuaalseid infokanaleid (nt värv, vt Näide 2)
Illustreerivad näited
Näide 1: Täiendavad sildid või selgitused

Hea kirjeldus: „Sisesta kuupäev kujul: päev/kuu/aasta (näiteks 23/04/2014)”

Halb kirjeldus: „Sisesta kuupäev”

Näide 2: Abitekstid vormiväljadel

Kirjeldate abitekstide „Eesnimi” ja „Perekonnanimi” lisamine HTML märgistuses:

<form action="demo_form.asp">
    <input type="text" name="fname" placeholder="Eesnimi"><br>
    <input type="text" name="lname" placeholder="Perekonnanimi"><br>
    <input type="submit" value="Sisesta andmed">
Kirjeldava abiteksti lisamine vormiväljale

Sulge edukriteeriumi kirjeldus »

3.3.3 Soovitus vea korral »

WCAG 2.0 tase AA Testimise meetod Käsitsi
Sihtgrupp Pime/vaegnägija, kurt/vaegkuulja, motoorikahäirega inimene Täitmise eest vastutav roll Arendaja
Olulisus Eesti kontekstis
 
Väga oluline, kindlasti rakendada
Seotud edukriteeriumid 3.3.1 A
Miks on oluline edukriteeriumit järgida?


Juhul, kui kasutatakse automaatseid sisestusvigade tuvastamise süsteeme ning vea parandustegevused on võimalik kasutajale edastada, tuleb seda teha. Näiteks kui kasutaja sisestab vormi erinevatele andmeväljadele oma aadressi, aga vale postiindeksi, on võimalik sisestatud andmeid omavahel võrrelda ning leida aadressi alusel õige postiindeks, mida kasutajale välja pakkuda.

Praktilised juhised edukriteeriumi täitmiseks
 
 • Kohustuslikkuse andmevälja täitmata jätmise vea puhul tuleb esitada sellekohane teade tekstina (vt Näide 1).
 • Andmete formaadi vea korral tuleb esitada selgitus õige formaadi kohta.
 • Vea tekkimisel piiratud vastustega andmeväljal tuleb esitada võimalikud vastusevariandid ja täiendavad selgitused.
Illustreeriv näide
Näide 1: Kohustusliku andmevälja täitmata jätmise viga
Viga kohustusliku andmevälja täitmata jätmise korral

Sulge edukriteeriumi kirjeldus »

3.3.4 Vigade ennetamine »

WCAG 2.0 tase AA Testimise meetod Käsitsi
Sihtgrupp Pime/vaegnägija, kurt/vaegkuulja, motoorikahäirega inimene Täitmise eest vastutav roll Toimetaja, arendaja
Olulisus Eesti kontekstis
 
Väga oluline, kindlasti rakendada
Seotud edukriteeriumid 3.3.6 AAA
Miks on oluline edukriteeriumit järgida?


Leidub puuetega inimesi, kes teevad andmete sisestamisel tavakasutajast rohkem vigu, ning leidub veebilehti ja vorme, millel vigade tegemine võib kaasa tuua:

 • Juriidilisi või finantsilisi kohustusi (näiteks veebilehed, kus saab raha laenata)
 • Kasutaja kontrollitavate andmete muutmist või kustutamist
 • Kasutaja täidetud vormidel andmete salvestamist või edastamist kolmandale isikule

Selleks, et ennetada olukorda, kus kasutajad võtavad ekslikult endale siduvaid kohustusi, muudavad või kustutavad andmeid, tuleb veebilehtedel tarvitusele võtta meetmeid.

Praktilised juhised edukriteeriumi täitmiseks

Meetmed tuleb rakendada lähtuvalt järgmistest põhimõtetest.

 • Tagasipööratavus: andmete ärasaatmist peab saama tühistada.
 • Kontrollitavus: kasutaja sisestatud andmeid tuleb kontrollida ja kasutajale anda võimalus vead parandada.
 • Kinnitatavus: eksisteerima peavad mehhanismid teabe ülevaatamiseks, kinnitamiseks ja parandamiseks, enne selle lõplikku ära saatmist.

Juhul, kui kasutaja tegevusega kaasnevad juriidilised või finantsilised kohustused tuleb:

 • Enne kohustuse võtmise eelduseks olevate andmetega vormi ära saatmist anda kasutajatele võimalus andmeid parandada või küsida andmete õigsuse kohta kasutaja kinnitust.
 • Pärast andmete saatmist võimaldada teatud periood, mil kohustust veel ei teki, ning anda aeg mille jooksul tahteavaldus tagasi võtta, seda muuta või andmeid parandada (vt Näide 1).

Juhul, kui kasutaja tegevusega kaasneb andmete muutmine või kustutamine, tuleb:

 • Enne andmete muutmist või kustutamist küsida andmete õigsuse kohta kasutajalt kinnitust.
 • Pärast andmete ärasaatmist võimaldada andmete muutmist.
Illustreeriv näide
Näide 1: Andmete parandamise võimalus

Näide TSD deklaratsiooni parandamise võimalusest Maksu- ja Tolliametis:

Näide TSD deklaratsiooni parandamise võimalusest Maksu- ja Tolliameti veebilehel

Sulge edukriteeriumi kirjeldus »

 

AAA edukriteeriumid

WCAG 2.0 AAA taseme edukriteeriumid kehtestavad samade põhimõtete ja suuniste kohta rangemad nõuded kui A ja AA taseme edukriteeriumid. 

Vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 19.03.2012 käskkirjaga nr 12-0106 kinnitatud „Veebide koosvõime raamistik” versioonile 1.0, on A ja AA taseme edukriteeriumite nõuete täitmine avaliku sektori veebilehtedel kohustuslik ja AAA taseme edukriteeriumite järgimine soovituslik. Kuigi teiste sektorite veebilehtedele pole WCAG 2.0 järgimine ühegi õigusaktiga kohustuslikuks tehtud, on seda siiski soovitatav teha, kuna tagab veebis oleva informatsiooni loetavuse ka erivajadustega inimestele.

AAA taseme edukriteeriumite täitmisele tuleb suuremat tähelepanu pöörata eelkõige puuetega inimestele suunatud veebilehtede ja veebipõhiste infosüsteemide arendamisel. Samuti lihtsustab mitmete AAA taseme edukriteeriumite nõuete täitmine veebilehe või infosüsteemi kasutamist piiratud võimalustega oludes: näiteks ereda päikesevalguse käes viibimisel, töötamisel kinnastega või ebatraditsiooniliste juhtseadmetega (kuulhiir, gürohiir, metallist turvaklaviatuur).

Järgnevalt on välja toodud ülevaade mõistetavuse põhimõtte all kehtestatud olulisima AAA taseme edukriteeriumi nõuedest koos selgitustega, millal on otstarbekas selle täitmisele suuremat rõhku panna.

 

3.3.5 Abi – Edukriteerium on suunatud kasutajate abistamisele veebivormide täitmisel. Näiteks on soovitatav lisada veebivormi igale väljale selle täitmist selgitav abitekst ja anda kasutajale suuniseid vormi väljale sisestatavate andmete oodatava formaadi kohta. Abitekstid ja formaadisuunised on soovitatav lisada mahukatele veebivormidele, mida kasutajad täidavad harva (kord aastas esitatavad deklaratsioonid või aruanded, ühekordsete toetuste taotlusvormid jms).

Mõistetavuse põhimõtte teisi AAA taseme edukriteeriume (3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.2.5, 3.3.5, 3.3.6) saab vaadata WCAG 2.0 ametlikust tõlkest.

 

Viimati uuendatud: 9. Märts 2015