Alumiiniumtoodete import

Euroopa Liit rakendab teatud kolmandatest riikidest pärit teatavatele  alumiiniumtoodetele eelnevat järelevalvet.


Komisjoni 25. aprilli 2018 rakendusmääruse 2018/640 kohaselt lubatakse määruse I lisas loetletud alumiiniumtooted liidus vabasse ringlusesse liikmesriigi pädeva asutuse väljaantud järelevalvedokumendi (surveillance document) esitamisel.

Määrust ei kohaldata saadetistele, mille netokaal jääb alla 2500 kg iga üksiku TARIC koodi puhul ning Norrast, Islandilt ja Liechtensteinist pärit toodetele.

Liikmesriigi pädev asutus väljastab järelevalvedokumendi taotlusel märgitud kogusele tasuta ja hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Täiendavalt taotlusele peab importija esitama ka lisadokumendi, millelt nähtub imporditava kauba kogus ja hind (ostu- või müügileping, pro forma arve).

Järelevalvedokument on kehtiv kõikjal liidus, olenemata väljaandvast liikmesriigist ning kehtivusajaks on 4 kuud. Kasutamata või osaliselt kasutatud dokumenti võib pikendada veel neljaks kuuks.

Vabasse ringlusesse deklareerimisel tuleb tähele panna, et tehingu sooritamise ühikuhind ei erineks järelevalvedokumendil märgitust kummaski suunas rohkem kui 5 protsenti või et importimiseks esitatud toodete koguväärtus või üldkogus ei ületaks järelevalvedokumendil märgitud väärtust või kogust rohkem kui 5 protsenti.

 

 

Tooted, millele kohaldatakse eelnevat järelevalvet, kuuluvad rubriikidesse:

 • 7601 – Survetöötlemata alumiinium
 • 7604 – Alumiiniumist vardad, latid, profiilid
 • 7605 - Alumiiniumtraat
 • 7606 – Alumiiniumist plaadid, lehed, ribad paksusega üle 0,2 mm
 • 7607 - Alumiiniumfoolium
 • 7608 - Alumiiniumtorud
 • 7609 – Alumiiniumist toruliitmikud (muhvid, põlved, äärikud)
 • 7616.99 – Muud alumiiniumtooted

Alumiiniumtoodete import

Järelevalvedokumendi taotlus

Taotlus täidetakse trükitähtedega.

Euroopa Liidu järelevalvedokumendi taotluse vorm »

Juhend (number tähistab sama numbriga lahtrit taotlusel)

1. Täidab dokumendi taotleja. Taotlejaks tuleb märkida ainult see ettevõtja, kellele kaup on adresseeritud. Kindlasti märkida ära ka kontaktisiku nimi ning telefoninumber.

2. Täidab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

3. Täidab dokumendi taotleja. Kvoodiga hõlmatud periood (st kauba lähetamise aasta).

4. Pädev riiklik asutus, kellele taotlus saadetakse.

5. Vajaduse korral kauba omaniku või taotleja esindaja kontaktid.

6. Kindlasti märkida ära ka eksportija aadress.

7. Päritoluriik on toote valmistamise riik.

8. Saatja riik on riik, kust kaup ELi saadetakse.

9. Kauba nimetus või kaubanduslik kirjeldus.

10. TARIC kood.

11. Kogus kilogrammides, vajadusel muu täiendav ühik (paar või tk).

13. Kauba väärtus eurodes (cif-väärtus ELi tollipiiril).

14. Andmete õigsuse kinnitus taotleja (või tema esindaja) poolt.

Lisadokumendid

 • Ostu- või müügileping, pro forma arve, kauba saatedokument.

Taotluse esitamine

 • Paberil
  Täidetud litsentsitaotlus koos lisadokumendiga tuleb saata Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturu toimimise talitusele aadressil: Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn.
 • Elektroonselt
  Digiallkirjastatud taotlus koos lisadokumendiga esitada e-posti aadressil info [at] mkm.ee.

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 8. Mai 2018