OECD suunised vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete järgimiseks

OECD on juba 40 aastat kasutanud suuniseid rahvusvahelistele ettevõtjatele, mille eesmärgiks on tagada ettevõtjate vastutustundlik tegutsemine sihtriigis ning tegevuste kooskõla sihtriigi valitsuse poliitikatega.

 

Eelnimetatud suunised on sätestatud OECD rahvusvaheliste investeeringute ja hargmaiste ettevõtete deklaratsiooniga, mida on kohustatud järgima kõik OECD liikmesriigid ning deklaratsiooniga ühinenud riigid.

Igas liikmesriigis on loodud riiklik kontaktpunkt (NCP, National Contact Point), mille ülesandeks on tutvustada vastutustundliku äritegevuse suuniseid ja käsitleda kaebuseid, mis on esitatud OECD suuniste rikkumiste kohta.

OECD suuniste rikkumiste menetlemiseks on välja töötatud siseriiklik töökorraldus, mis määrab ära selle, kuidas toimub suuniste mittejärgmisest teatamine, erinevate osapoolte kaasamine, kaebustele lahenduste leidmine ning saavutatud lahendusest teavitamine. Riikliku kontaktpunkti tegevuse eesmärgiks on kohtuvälise lahenduse leidmine ja taoliste juhtumite ennetamine tulevikus.

Eestis on riiklikuks kontaktpunktiks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Kaebuse esitamiseks tuleb täita vorm ning saata see e-posti aadressile: ncp.estonia [at] mkm.ee

 

Vastutustundlik ettevõtlus

 

Vastutustundlik ettevõtlus (CSR ehk Corporate Social Responsibility) on organisatsiooni juhtimise viis, mille puhul organisatsiooni kõik liikmed, sealhulgas omanikud ja töötajad, võtavad vabatahtlikult vastutuse oma otsuste ja tegudega kaasnevate ühiskondlike, keskkonnaalaste ja organisatsiooni majanduslike tagajärgede ning jätkusuutlikkuse eest.

Miks me sellest räägime?

  • Konkurentsivõime tõus
  • Maine paranemine, sh välispartnerite hulgas
  • Ekspordivõimaluste avardumine
  • Suurenenud töötajate rahulolu ja personalivoolavuse vähenemine
  • Rahaline sääst targema planeerimise kaudu

Vabariigi Valitsuse tegevusplaan seadis 2016. aastal üheks eesmärgiks teostada analüüs sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse arendamise võimalustest Eestis.

19. septembril 2016 toimus MKM-is vastutustundliku ettevõtluse alane seminar, kus tutvustati vastvalminud analüüsi ning erinevaid algatusi, millega vastutustundliku teema alamvaldkondades lähiajal edasi liigutakse (seminari ettekanded lisatud kõrval).

 

Viimati uuendatud: 13. Veebruar 2020