Ohtlikud ained

Piirangud kemikaalide kättesaadavaks tegemisele

 

2. septembril 2014. aastal jõustus Euroopa Liidu määrus nr 98/2013, mis sätestab piirangud lõhkeainete lähteainete kättesaadavaks tegemisele. 

1. augustil 2019. aastal jõustus Euroopa Liidu määrus nr 2019/1148, lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 98/2013. Määruse nr 2019/1148 sätteid kohaldatakse alates 1. veebruarist 2021. aastast.

Lõhkeainete lähteained on ained või segud (kemikaalid), mida on võimalik kasutada lõhkeainete ebaseaduslikuks valmistamiseks. 

Lõhkeainete lähteained, mille kättesaadavaks tegemine, sissetoomine, omamine ja kasutamine on piiratud, on järgmised:

 • vesinikperoksiid (>12 massiprotsenti)
 • nitrometaan (>30 massiprotsenti)
 • lämmastikhape (>3 massiprotsenti)
 • kaaliumkloraat (>40 massiprotsenti)
 • kaaliumperkloraat (>40 massiprotsenti)
 • naatriumkloraat (>40 massiprotsenti)
 • naatriumperkloraat  (>40 massiprotsenti).

Keda piirang puudutab?
 

Nimetatud piirang kehtib üksnes üldsuse hulka kuuluvate isikute suhtes. Üldsuse hulka kuuluv isik on füüsiline isik, kelle tegutsemise eesmärk ei ole seotud tema kaubandus-, majandus- ega kutsetegevusega. Seega ei tohi üldsuse hulka kuuluv isik neid aineid osta, sisse tuua, omada ega kasutada.

Ettevõtjad ei tohi neid aineid tasu eest või tasuta üldsuse hulka kuuluvale isikule kättesaadavaks teha. Nimetatud piirang ei puuduta ettevõtjate vahelisi tehinguid.

Milliseid tooteid piirang puudutab?


Piirang puudutab tooteid, milles esineb loetletud aineid puhasainena või seda sisaldava segu või ainena ning mille kontsentratsioon on suurem kui vastav piirmäär.

 

Kahtlustäratavatest tehingutest teavitamise kohustus

 

Kahtlustäratavatest tehingutest tabelis loetletud ainetega tuleb teavitada riiklikku kontaktpunkti Politsei- ja Piirivalveametit telefoninumbritel 612 3810 või 112 või e-posti aadressil spoc [at] politsei.ee.

Kemikaal              Võib esineda nendes toodetes   
Vesinikperoksiid Valgendajad, blondeerimisvahendid, puhastusained, desinfitseerimisvahendid
Nitrometaan Mudelite mootorikütus
Lämmastikhape Metallide käitlemine, söövitusvahend
Naatriumkloraat
Kaaliumkloraat
Naatriumperkloraat
Kaaliumperkloraat
Pürotehnilistes komplektides
Atsetoon Küünelakid, lahustid
Ammooniumnitraat Väetised, külmakotid
Heksamiin Matkapliidid, mudelite aurumootorid
Väävelhape Hape autode akudele, torude puhastusvahendid
Kaaliumnitraat
Naatriumnitraat
Kaltsiumnitraat
Väetised, toiduainete säilitusaine
Ammoonium-kaltsiumnitraat Väetised
Magneesiumnitraatheksahüdraat Väetised

Magneesium, pulbrid

Alumiinium, pulbrid

Pürotehnilised komplektid, metallide käitlemine


Kahtlustäratav tehing on tehing, mille puhul on põhjendatud alus kahtlustada, et ainet või segu kavatsetakse kasutada lõhkeainete ebaseaduslikuks valmistamiseks.

Kahtlustäratava tehinguga on eelkõige tegemist siis, kui klient:

 • - näib väljenduvat ebaselgelt aine või segu kavandatava kasutuse suhtes
 • - jätab mulje, et aine või segu kavandatav kasutus on talle võõras või ta ei suuda seda usaldusväärselt selgitada
 • - kavatseb osta erakasutuseks aineid ebaharilikus koguses, ebaharilikus kombinatsioonis või ebahariliku kontsentratsiooniga
 • - ei soovi esitada isikutunnistust või elukohatõendit või
 • - soovib kasutada ebaharilikke makseviise, sealhulgas suuri sularahakoguseid
 • Ettevõtjad teatavad tehingust või tehingukatsest põhjendamatu viivituseta kontaktpunktile, esitades võimaluse korral kliendi andmed. Ettevõtjad võivad jätta endale õiguse kahtlustäratavast tehingust keelduda. Kontaktpunkti tuleb teavitada ka ainete ja neid aineid sisaldavate segude suurtest kaotsiminekutest ja vargustest.

  Tehingud toodetega, mis sisaldavad tabelis toodud kemikaale vähemas koguses kui 1%, ei kuulu üldiselt nende tehingute hulka, millest oleks oluline teavitada.

 

Viimati uuendatud: 9. September 2019