Kaardistus: ehitusteenuste eksporditeekonnal kohalduvad regulatiivsed nõuded Eesti, Soome ja Rootsi näitel

Uurisime pilootprojekti raames nõudeid ettevõtjale, kes ekspordib ehitusteenuseid Eestist  Soome või Rootsi ning mujalt riikidest Eestisse. Kaardistuse eesmärk on mõista EL siseturu „kasutajakogemust“ ettevõtja vaatest ning tuvastada õiguslikke tõkked piiriülesele kaubandusele.

 

Peamised järeldused:

 • Eksporditeekonnale asuva ettevõtja jaoks võib regulatiivselt pidada peamiseks probleemiks kohalduvate nõuete ja pädevate asutuste paljusust ning sellekohase teabe kättesaadavuse killustatust (teave on koondatud eri allikatesse, tihti on see saadaval vaid kohalikus keeles). Kolmes riigis on olukord sarnane
 • Juba eksportivad ettevõtjad peavad problemaatiliseks õigusnormide erinevat tõlgendamist ning rakendamist
 • Samas ühegi nõude täitmine eraldi ei tohiks olla ebamõistlikult keeruline, kulukas või ajamahukas
 • Piiriülese andmevahetuse ja –avalike teenuste potentsiaal on pigem tagasihoidlik, kuid andmete ühekordse küsimise põhimõtet saaks rohkem kasutada siseriiklikult
Soovitused:
 •   Ettevõtjate jaoks on teabe lihtsam kättesaadavus regulatiivsete nõuete kohta juba iseenesest suure väärtusega. Oleks kasulik kui riigid koondaksid tegevusala põhiselt info ühes allikas ja võimalikult ülevaatlikul viisil, näiteks sarnaselt antud pilootprojekti protsessijoonisega
 •   Analüüsida võimalusi kontaktpunktide vähendamiseks ettevõtja jaoks, näiteks sektoraalselt
 •   Täiendavate sarnaste „klienditeekondade“ kaardistamine rohkemate riikide poolt ja sektorite põhiselt annaks märksa parema ülevaate EL siseturu toimimise olukorra ja selle „kasutajakogemuse“ kohta

Tehtud pilootkaardistus on mõeldud ettevõtjate piiriülese ehitusteenuse osutamise kogemuste mõistmiseks ning ehitus- ja raamatupidamisettevõtetele abimaterjaliks. Pöörame tähelepanu, et kaardistus on tehtud pilootprojektina ja selles võib esineda vigu.

Kaardistuse tegemisel määratlesime järgmised piirangud:

 • Ehitusteenuse all mõeldakse ehitustegevust, sh ehitiste püstitamist, rekonstrueerimist ja remontimist ning ehitusprojektide koostamist
 • Tegevus peab olema määratletav ekspordina, mis välistab näiteks tegevuse tütarettevõtte kaudu välisriigis. Ehk peame silmas teenuse pakkumist läbi ajutise teenuseosutamise või läbi teisese asutamise (filiaali, esinduse või kontori kaudu)
 • Kaardistatud nõuded on sellised, mis kehtivad kõikidele ehitusettevõtetele, sõltumata tegevusalast (nt betooni- või elektritööd) või konkreetsest ehitusobjektist (välistab näiteks ehitus- ja kasutusload)
 • Kaardistus on läbi viidud teenuse disaini ja lean põhimõtetest lähtuvalt ja selle läbiviimisel tuginesime olulisel määral veebilehtede kasutajakogemuse mõõtmise (user journey mapping) analüüsimeetoditele.
   

Juuresoleval protsessijoonise selgituseks:

 • Enamus prosessijoonisel kujutatud sammud on klikitavad. Klikkides avaneb link vastava asutuse kodulehel täpsema teabega
 • Püüdsime võimalikult suurel määral kirjeldada nõude täitmiseks kuluvat ajalist ja rahalist kulu. Lisaks sellele on kirjeldatud nõude mittetäitmisega kaasneda võivad sanktsioonid.

Lae protsessijoonis alla:

 

Küsimuste ja ettepanekute korral võtke ühendust Madis Ehastuga: madis.ehastu [at] mkm.ee.

Viimati uuendatud: 15. November 2018