Ehitus

Kehtiv ehitusõigus tagab võimalused ehituskvaliteedi ja -ohutuse kontrollimiseks, kuid ei pane ehitusettevõtetele
ülemäära koormavaid kohustusi.

Ehitus

Ehituse riiklik järelevalve ja ehitisregister

 

Ehituse riikliku järelevalve ning ehitus- ja kasutuslubade väljastamisega tegelevad kohalikud omavalitsused, kes sisestavad andmed ehitisregistrisse ja vastutavad nende õigsuse eest.
 

Ehitiste ohutuse ja inimeste elukeskkonna turvalisuse tagavad avaliku sektori teenuste ja ehitusjärelevalve kaudu ehitusseadus ning sellega seonduvad õigusaktid.

Kuna ehitus on erinõuetega tegevusala, annab õiguse valdkonnas tegutsemiseks õigussuhe pädeva isikuga ja majandustegevusteate esitamine majandustegevuse registrisse. Majandustegevuse registrit haldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kuid ettevõtjale ja pädevale isikule esitatud nõuete täitmist kontrollib vastavalt valdkonnale Tehnilise Järelevalve Amet või Maanteeamet.

Majandustegevuse registrisse esitab majandustegevuse teate ettevõtja, kes tegutseb järgmistel tegevusaladel:

  •  ehitusloakohustusliku ehitise ehitamine, välja arvatud kui ettevõtja pädeva isiku töö ei hõlma teiste töö juhtimist ja korraldamist
  • ehitusloakohustusliku ehitise projekteerimine
  • omanikujärelevalve tegemine
  • ehitusuuringu tegemine
  • ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
  • ehitise auditi tegemine, välja arvatud kui ettevõtja on ehitise auditi toiminguteks akrediteerinud akrediteerimisasutus, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.08.2008, lk 30–47)
  • avalikult kasutatavate teede korrashoid
  • liikluskorralduse projektide tegemine

Ehitisregistri abil peetakse arvestust ehitiste üle. Registri veebilehel on võimalik tutvuda ehitiste tehniliste andmetega ja ehitise kohta esitatud dokumentidega (sealhulgas ehitus- ja kasutusload). 

Andmeid esitavad registrisse kohalikud omavalitsused. Ehitisregistrit haldab ministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna ehitisregistri talitus. Registri pidamisel lähtutakse riikliku ehitisregistri põhimäärusest.

 

Viimati uuendatud: 6. Aprill 2018