A A A

Esmaspäev, 29. mai 2017 10:40

EST ENG RUS

Prindi

Energiatõhusus

Energiatõhusus on energia ja muude ressursside tarbimise ökonoomsuse näitaja toote või hoone sihtotstarbelise kasutamise korral.

Energiatõhususe parandamine on elektrienergia efektiivsema lõppkasutuse ühe valikuna oluliseks panuseks ühenduse kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisega seonduvate eesmärkide saavutamiseks. Elektrienergia vajadus on energia lõppkasutuse kõige kiiremini kasvav kategooria ja prognooside kohaselt kasvab see järgneva 20–30 aasta jooksul veelgi, kui nimetatud tendentsi piiramiseks ei rakendata poliitilisi meetmeid. Komisjoni koostatud Euroopa kliimamuutuste programmi kohaselt on võimalik saavutada energiatarbimise oluline vähendamine. Kliimamuutus on üks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 1600/2002/EÜ vastu võetud ühenduse kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi prioriteetidest. Energia kokkuhoid on kõige väiksemate kulutustega viis varustuskindluse suurendamiseks ja impordisõltuvuse vähendamiseks. Seepärast tuleb nõudluse osas võtta olulisi meetmeid ja seada olulisi eesmärke.

Energiamõjuga toodetele langeb suur osa loodus- ja energiaressursside tarbimisest ühenduses. Lisaks on neil veel mitmeid teisi olulisi keskkonnamõjusid. Enamiku ühenduse turul olevate tooteliikide puhul võib sarnase funktsiooni ja võimsuse juures täheldada oluliselt erinevaid keskkonnamõjusid. Säästva arengu huvides tuleks pidevalt tegeleda nende toodete üldise keskkonnamõju vähendamisega, eelkõige selgitades välja kahjulike keskkonnamõjude peamised allikad ja vältides keskkonnasaaste ülekandmist, eeldusel et seda on võimalik saavutada ilma üleliigsete kulutusteta.

Eestis kasutatakse sama hulga rikkuse loomiseks peaaegu viis korda rohkem energiat kui Euroopa Liidus keskmiselt. Taanlastega võrreldes on meie tarbimine isegi kümnekordne. Kuna Eesti kuulub suure energiatarbimisega riikide hulka, siis on ka meie energiasäästu potentsiaal kõrge. Arvestades meie majandusolukorda ja investeerimiskliimat, võiks energiasäästu potentsiaaliks Eestis hinnata ca 20 - 30 % praegu tarbitava primaarenergia kogusest.

Tehniline energiasäästu potentsiaal on energia kokkuhoid, mida on võimalik saavutada, rakendades võimalikult kaasaegseid tehnilisi meetmeid. Mitte vähem oluline pole energiasäästlike kodumasinate kasutuselevõtt kodumajapidamises. Ressursside kokkuhoid viib igal juhul majandusliku edenemiseni. Mida säästvamalt ressurssidega toime tulla, seda rohkem vara ühiskonnas tekib.

Energia ja muude ressursside tõhusama kasutamise eesmärgil on energiamõjuga toodetele kehtestatud energiamärgistuse ja ökodisaini nõuded.