A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 12:01

EST ENG RUS

Prindi

Enamohtliku lõhketöö luba

Enamohtliku lõhketöö loa taotlemist ja menetlemist reguleerivad lõhkematerjaliseaduse §-d 42-44.

Enamohtlik lõhketöö on:

  • lõhketöö asulas
  • lõhketöö, mille ohuala piiridesse jääb teise isiku omandis olev ehitis
  • ehitise purustamine lõhkamise teel
  • metalli purustamine lõhkamise teel
  • veealune lõhkamine

Enamohtliku lõhketöö loa taotlemine

Enamohtliku lõhketöö loa saamiseks esitatakse Tehnilise Järelevalve Ametile taotlus, millele lisatakse:

  • projekt
  • kohalikule omavalitsusele ja Keskkonnaametile ning ohualasse jäävate kinnisasjade omanikele või nende ühendustele lõhkamisest teavitamiseks saadetava teate koopia. Lõhketöö ohuala jäämisel lennuvälja lähiümbrusesse tuleb lisaks teavitada ka Lennuametit
  • riigilõivu koopa

NB! Kui lõhketöö ohuala ei ületa selle maa-ala piire, millele maavara kaevandaval või lõhketööd tellival ettevõtjal on kasutamisõigus, ja kaevandamisloa väljaandja ei ole andnud lisatingimusi, ei ole ettenähtud teavitamine vajalik.

Enamohtliku lõhketöö loa taotluse menetlemine

Tehnilise Järelevalve Amet annab loa lõhketöö tegemiseks või keeldub loa andmisest 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse laekumise päevast arvates.

Enamohtliku lõhketöö luba antakse kehtivusega kuni üks aasta või ühekordse lõhketöö tegemise ajaks. Loa kehtivuse tähtaega võib pikendada, kui lõhketöö ohuala piirid ja lõhketöö tehnilised tingimused ei ole muutunud.