Elektroonilise side valdkonnas lähtub TJA allpool toodud õigusaktidest, mis on kättesaadavad Riigi Teataja kodulehelt https://www.riigiteataja.ee/

• Elektroonilise side seadus
• Ehitusseadustik
• Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus
• Meediateenuste seadus
• Digitaalallkirja seadus
• Lennundusseadus
• Infoühiskonna teenuse seadus
• Toote nõuetele vastavuse seadus
• Riigilõivuseadus
• Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
• Korrakaitseseadus
• Haldusmenetluse seadus
• Halduskohtumenetluse seadustik
• Avaliku teabe seadus
• Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus
• Isikuandmete kaitse seadus
• Asendustäitmise ja sunniraha seadus
• Väärteomenetluse seadustik
• Avaliku teenistuse seadus