A A A

Teisipäev, 27. juuni 2017 01:35

EST ENG RUS

 

 

Prindi

Elektroonilise side teenistus

Elektroonilise sidega tegeleb Tehnilise Järelevalve Ametis 3 osakonda- side- ja meediateenuste osakond, sagedushalduse osakond ja sideturu osakond.

Sideteenuste alal kontrollib Tehnilise Järelevalve Amet sideteenuste osutamisele kehtestatud nõuete täitmist ja liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemist ning tegeleb tavatelefoni- ja mobiiltelefoninumbrite, teenusnumbrite, lühinumbrite ja sidevõrgus kasutatavate tunnuskoodide kasutamise õiguste andmisega. Tehnilise Järelevalve Ameti ülesandeks on kontrollida numeratsiooni kui piiratud tehnilise ressursi kasutamist ja numbri valitavust. 

Meediateenuste alal korraldab Tehnilise Järelevalve Amet konkursse vaba juurdepääsuga televisiooniteenuste ja raadioteenuste osutamise tegevusloa väljaandmiseks ning annab välja lubasid teenuste osutamiseks. Audiovisuaalmeedia teenuste osutajad kohustuvad esitama TJA-le aruandluse meediateenuste seaduse sätete täitmise kohta, nagu uudiste ja omatoodangu osakaal programmis ning Euroopa ja sõltumatute tootjate teoste osakaal.

Sagedushalduse alal jälgib Tehnilise Järelevalve Amet sagedusspektri kasutuse planeerimisel nii võimalusi kui vajadusi, mis on tingitud raadiosageduste füüsikalistest omadustest, olemasolevatest ja planeeritavatest tehnoloogiatest, raadiosageduskasutajate huvidest ja rahvusvahelisest regulatsioonist. Raadiosageduste kasutamiseks väljastatakse sageduslubasid, millega antakse sagedusloa omanikule õigus kasutada raadiosageduskanalit teatud tingimustel ning tagatakse häirevaba efektiivne raadiosageduste kasutamine. Osakonna ülesandeks on ka ööpäevaringselt hädaabiks ning riigi julgeolekuks kasutatavate raadiosageduskanalite häirepuhtuse tagamine, raadiohäireteadetega tegelemine ja raadiosageduste õiguspärase kasutamise kontrollimine.
Tehnilise Järelevalve Amet teostab ka raadioeetri monitooringut, et välja selgitada ebaseaduslik raadiosageduste kasutamine ja kontrollida loatingimustest kinnipidamist.

Aparatuuri järelevalve alal tegeleb Tehnilise Järelevalve Amet raadioseadmete kasutamise nõuete ajakohastamise ja nõuetele vastavuse tagamisega lähtuvalt tehnoloogia arengust.
Rahvusliku standardimisorganisatsioonina on Tehnilise Järelevalve Amet Euroopa Standardite Instituudi (ETSI) täisliige. 

Sideturu alal teostab Tehnilise Järelevalve Amet elektroonilise side valdkonna spetsiifiliste turgude analüüsi, määratleb analüüsitavatel turgudel Märkimisväärse Turujõuga Ettevõtja (MTE) tunnistamise või tunnistamata jätmise ning vajadusel kehtestab reguleeritud elektroonilise side turgudel MTEle turuspetsiifilised kohustused; viib läbi MTE-le kehtestatud kohustuste rakendamise ja järelevalvega seotud menetlusi; kogub teavet elektroonilise side turgude arengute kohta ja edastab teavet rahvusvahelistele organisatsioonidele; osaleb elektroonilise side seaduses sätestatud Universaalteenuse osutaja valimise protsessi läbiviimisel ning teostab Universaalteenuse osutamise üle järelevalvet.