A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 12:05

EST ENG RUS

Prindi

Eestis kasutatavad kaablid

Eestis on müügil mitmeid erinevaid paigalduskaableid. Paigalduskaablid kuuluvad madalpingeseadmete direktiivist tulenevate nõuete kohaldusalasse. See tähendab, et paigalduskaabel peab vastama harmoneeritud standardites, rahvusvahelistes standardites või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi (kaabli tootjariigi) rahvuslikus standardis sätestatud ohutusnõuetele. Paigalduskaablid võivad olla valmistatud ka tootja tehnilisi spetsifikatsioone(standardeid) kasutades, järgides seejuures direktiivis sätestatud ohutuseesmärke.

Paigalduskaabli valikul tuleb arvestada asjaoluga, et kuigi müügil olev kaabel vastab madalpingeseadmete direktiivi nõuetele ja võib seega Eestis turule lasta ning kasutada, ei pruugi see Eestis tehtavateks elektripaigaldustöödeks igal ajal sobida (nt talve periood). Eelkõige võib kaabli madalaim paigaldustemperatuur olla selline, mis eeldab nii kaabli transportimisel kui ka paigaldamisel ümbrus¬temperatuuri pidevat jälgimist.

Kaabli paigaldamisel tuleb elektritöid teostanud isikul järgida standardites EVS-HD 60364-1 “Ehitiste elektripaigaldised. Osa 1: Põhialused, üldiseloomustus, määratlused”, EVS-HD 60364-5-51 „Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised“ ja EVS-HD 60364-5-52 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud“ toodud nõudeid. Samuti tuleb elektritöid teostaval isikul järgida paigalduskaabli tootja paigaldusjuhiseid.

Elektritöid teostanud isik peab pärast elektritöö tegemist mõõtmis- ja katsetustulemuste, visuaalkontrolli ning elektripaigaldise, sealhulgas selle osaks oleva elektriseadme, dokumentatsiooni alusel veenduma, et elektripaigaldis või tehtud elektritöö vastab nõuetele. Elektritööd tuleb dokumenteerida.

Seega peab elektritöid teostanud isik veenduma, et kasutatud paigalduskaablit paigaldati vastavates tingimustes (minimaalne käitlemistemperatuur MMJ/PPJ tüüpi kaablil - 15; NYM ja (N)YM tüüpi kaablil - 5 kraadi). Koostatava elektripaigaldise ehitise nõuetekohasuse deklaratsiooniga võtab elektritöid teostanud isik selles osas ka vastutuse.