Tehnilise Järelevalve Amet (Sõle 23A, 10614 Tallinn) kuulutab välja avaliku konkursi sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalades 2540–2570 MHz / 2660–2690 MHz ja 2575–2615 MHz.

Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks, konkursi objektide sagedusvahemikud ja tehnilised tingimused, osalejale ja avalduse vormistamisele esitatavad nõuded, enampakkumise läbiviimise kord ja pakkumuste hindamismetoodika ning vajalike dokumentide loetelu on sätestatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 28.02.2017 määruses nr 12 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalades 2540–2570 MHz / 2660–2690 MHz ja 2575–2615 MHz“ (RT I, 07.03.2017, 15) https://www.riigiteataja.ee/akt/107032017015 .

Konkursi objektideks on:
1) Sagedusluba FDD I, mis annab õiguse 2x10 MHz ribalaiuse üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikes 2540–2550 MHz / 2660–2670 MHz;
2) Sagedusluba FDD II, mis annab õiguse 2x10 MHz ribalaiuse üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikes 2550–2560 MHz / 2670–2680 MHz;
3) Sagedusluba FDD III, mis annab õiguse 2x10 MHz ribalaiuse üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikes 2560–2570 MHz / 2680–2690 MHz;
4) Sagedusluba TDD I, mis annab õiguse 20 MHz ribalaiuse üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 2575–2595 MHz;
5) Sagedusluba TDD II, mis annab õiguse 20 MHz ribalaiuse üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 2595–2615 MHz.

Kõik sagedusload antakse enampakkumise alusel. Iga sagedusloa alghind on 1 597 000 eurot.

Konkursil osalemise eest tasutav tagatisraha on 200 000 eurot.

Konkursi objekti tagatisraha tasutakse hiljemalt 29.03.2017 viitenumbriga 2800045496 (viitenumbri märkimine maksekorraldusel on kohustuslik, makse selgituseks märkida „2500 MHz konkurss“) Rahandusministeeriumi pangakontodele:

SEB Pank – a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank – a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Danske Bank – a/a EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
Nordea Bank – a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Osalejale, kes ei osutunud ühegi konkursi objekti võitjaks, tagastatakse tagatisraha 10 tööpäeva jooksul pärast konkursi lõppemist kõigi konkursi objektide osas.

Avalikule konkursile kvalifitseerumise tingimused:
Osaleja:
1) peab olema registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistris või Šveitsi Konföderatsiooni äriregistris või muus Euroopa samaväärses registris;
2) netovara peab vastama äriseadustikus sätestatud nõuetele, ta ei või olla pankrotis ja tema suhtes ei või olla algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.
3) ei tohi olla õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlglane.

Ühest kontsernist võib konkursil osaleda ainult üks pakkuja.

Avalikul konkursil osalejad peavad esitama nõutud dokumendid digitaalallkirjastatuna e-postiga või allkirjastatult kirjalikult kinnises pakendis Tehnilise Järelevalve Ametisse (e-posti aadress: konkurss2500@tja.ee; postiaadress: Sõle 23A, 10614 Tallinn; tööajad: E-R 8:30-16:00, lõuna 12:00-12:30) hiljemalt 29.03.2017 kella 14.00-ks. Tähtpäevaks laekunud avaldused vaadatakse läbi ja kontrollitakse hiljemalt 30.03.2017.

Dokumendid esitatakse eesti keeles.

Lisaks konkursi objekti eest tasutavale tagatisrahale peab konkursi võitja tasuma riigilõivu riigilõivuseaduse § 206 lõike 5 punktis 4 ja lisa 3 punktis 2.2 sätestatud määras ja pakkumuses esitatud ühekordset loatasu summas, mis ületab makstud tagatisraha, viie tööpäeva jooksul pärast sellekohase teatise ja konkursi võitjaks tunnistamise otsuse ärakirja kättesaamist viitenumbritega (viitenumbri märkimine maksekorraldusel on kohustuslik) 2900080063 (riigilõivu summa) ja 2800045496 (ühekordse loatasu summa) Rahandusministeeriumi pangakontodele:

SEB Pank – a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank – a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Danske Bank – a/a EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
Nordea Bank – a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Konkursi tingimuste kohta ja lisateabe saamiseks esitada küsimused kirjalikult e-postile konkurss2500@tja.ee.

Kontaktisik: Margus Krupp
Elektroonilise side teenistuse juhataja
Peadirektori asetäitja
Tallinn, Sõle 22A, 10614
Tel.: + 372 667 2070
Fax.: +372 667 2001
Email: konkurss2500@tja.ee