A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 11:54

EST ENG RUS

Prindi

Allklassid ja sobivusrühmad

Lõhkematerjali allklassidesse ja sobivusrühmadesse jaotamise aluseks on ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) (ECE/TRANS/160) lisades sätestatud reeglid.

Lõhkematerjalid kuuluvad ohtlikkuse järgi hoidmisel ja veol ohtlike ainete rahvusvahelise klassifikatsiooni alusel esimesse ohuklassi, mis omakorda jaguneb kuude allklassi, neist põhilised:

  • allklass 1.1 – ained ja tooted, mille eripäraks on võime plahvatada kogu massiga, s.o hetkeliselt plahvatab kogu kooshoitav lõhkematerjal
  • allklass 1.2 – ained ja tooted, mis ei plahvata kogu massiga, vaid paiskuvad plahvatusel laiali, kahjustades ümbritsevat keskkonda või objekte
  • allklass 1.3 – ained ja tooted, mis põlemisel eraldavad suurel hulgal soojuskiirgust või süttivad üksteise järel väikeste plahvatusefektidega või laialipaiskumisega või esinevad need efektid koos
  • allklass 1.4 – ained ja tooted, mis võivad süttimisel või initsieerimisel ainult osaliselt plahvatada. Plahvatus toimub üldjuhul ainult mingis konkreetses pakendis ega kandu edasi teistele pakenditele. Välispidine tuli (kuumutamine) ei põhjusta pakendi sisu hetkelist plahvatust

Kooshoiu võimalikkuse järgi jaotatakse lõhkematerjalid järgmistesse sobivusrühmadesse, neist põhilised:

  • B – initsieerivat lõhkeainet sisaldav toode, millel on vähem kui kaks efektiivset kaitseseadist. Siia rühma kuuluvad ka kahjutustöödeks ettenähtud detonaatorid, detonaatorite rakised ja sütikud, isegi siis, kui nad ei sisalda initsieerivaid lõhkeaineid
  • C – paiske- ja väljapõlev lõhkeaine või seda lõhkeainet sisaldav toode
  • D – brisantlõhkeaine, must püssirohi või brisantlõhkeainet sisaldav toode, milles ei ole initsieerimisvahendit, ja paiskelaengut või brisantlõhkeainet sisaldav toode, millel on vähemalt kaks efektiivset kaitseseadist
  • G – pürotehniline aine või toode, mis sisaldab nii pürotehnilist ainet kui ka valgusttekitavat, süütavat, pisaraid või suitsutekitavat komponenti (ei tohi sisaldada veega aktiviseeruvat toodet, valget fosforit, fosfiide ega pürofoorset ainet, kergesti- või isesüttivat vedelikku või geeli)
  • S – aine või toode, mis on sellise ehitusega või selliselt pakitud, et mis tahes ohtlikud efektid toimuvad pakendi vigastumisel ainult pakendis. Plahvatusefekt või laialipaiskumine tulekahjus on niivõrd väikesed, et see oluliselt ei takista tulekustutustöid ega muude ekstreemabinõude rakendamist pakendi vahetus läheduses