A A A

Laupäev, 20. detsember 2014 22:38

EST ENG RUS

Prindi

Kaevandamisseadus

Kaevandamisseadus  aitab vältida ja vähendada kaevandamisest tulenevaid ohte inimesele, varale ja keskkonnale ning sätestab nõuded maardlate säästlikuks kasutamiseks.

Kaevandamisseaduse täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet.

Füüsilisest isikust kinnisasja omanikule, kellel on vastavalt maapõueseadusele õigus oma kinnisasjal asuvat maavara kaevandada isikliku majapidamise tarbeks kaevandamisloata kohalduvad ainult kaevandamisseaduses §-s 4 sätestatud ohutusnõuded.

Samuti tuleb täita ohutusnõudeid muudel töödel, millega kaasnevad kaevandamisseaduse tähenduses enamohtlikele tegevusaladele iseloomulikud ohud, näiteks vundamendisüvendite ja teetammide rajamisel, puistangute moodustamisel ja laadimisel sadamates, kaubajaamades jne.

Majandustegevuse register:

Kuna kaevandamine, kaeveõõne teisene kasutamine ja vastava projekti koostamine loetakse erinõuetega tegevusalade hulka, võib ettevõtjana tegutsemist alustada alles pärast majandustegevuse registris (MTR) registreerimist. Kaevandada, kaeveõõnt teiseselt kasutada, vastavat projekti koostada võib vaid selleks tegevuseks pädev isik.

MTR-s peavad end registreerima kõik ettevõtjad, kelle tegevusalade hulka kuuluvad:

  • kaevandamine ja allmaakaeveõõne teisene kasutamine
  • kaevandamise ja allmaakaeveõõne teisese kasutamise projektide koostamine
  • kaevandamiseks pädevate isikute vastavuse hindamine ja tõendamine

Registreerimiseks tuleb esitada taotlus, mille leiate majandustegevuse registri kodulehelt http://mtr.mkm.ee/

Registris registreeritud ettevõtja peab registri volitatud töötlejat viie tööpäeva jooksul teavitama registreeringuandmete muutumisest või registreeritud tegevusalal tegutsemise lõpetamisest.

Kaevandamise valdkonnaga seotud õigusaktid