A A A

Laupäev, 3. detsember 2016 06:33

EST ENG RUS

Prindi

Kaevandamisseadus

Kaevandamisseadus  aitab vältida ja vähendada kaevandamisest tulenevaid ohte inimesele, varale ja keskkonnale ning sätestab nõuded maardlate säästlikuks kasutamiseks.

Kaevandamisseaduse täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet.

Füüsilisest isikust kinnisasja omanikule, kellel on vastavalt maapõueseadusele õigus oma kinnisasjal asuvat maavara kaevandada isikliku majapidamise tarbeks kaevandamisloata kohalduvad ainult kaevandamisseaduses §-s 4 sätestatud ohutusnõuded.

Samuti tuleb täita ohutusnõudeid muudel töödel, millega kaasnevad kaevandamisseaduse tähenduses enamohtlikele tegevusaladele iseloomulikud ohud, näiteks vundamendisüvendite ja teetammide rajamisel, puistangute moodustamisel ja laadimisel sadamates, kaubajaamades jne.