A A A

Teisipäev, 30. september 2014 14:46

EST ENG RUS

Prindi

Alates 1. jaanuarist 2015 tohib ohtlikus ettevõttes kemikaale käidelda tegevusloa alusel

17.09.2014

Seoses kemikaaliseadusest tuleneva 4- aastase ülemineku perioodi lõppemisega tohib alates 01.01.2015 ohtlikus ettevõttes kemikaale käidelda üksnes tegevusloa alusel. Tegevusluba ei ole nõutav, kui ohtlikke kemikaale käitlevale ettevõttele on väljastatud keskkonnakompleksluba või lõhkematerjalitehase või lõhkematerjalilao käitamisluba.

Ohtlikuks ettevõtteks ei loeta äriühingut, vaid selle üksust, kus kemikaale käideldakse ohtlikkuse alammäärast suuremas koguses. Tehnilise Järelevalve Ametile (TJA) teadaolevalt on Eestis ohtlikke ettevõtteid 111 (kaardi ohtlike ettevõtete kohta piirkondade lõikes leiate siit ). Ohtlikeks ettevõteteks klassifitseeruvad näiteks suuremad kütusetanklad, kemikaalide hulgilaod, külmhooned, gaasihoidlad, täitejaamad jne. Selleks, et teada saada, kas tegemist on ohtliku ettevõttega tuleb määrata ettevõtte ohtlikkus. Ettevõtte ohtlikkuse määrab ettevõtja ise lähtuvalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri kehtestatud ettevõtte ohtlikkuse määratlemise korrast. Segaduste vältimiseks on soovitav saata kategooria arvutus TJA-le ülevaatamiseks.

Enne tegevusloa taotlemist peab ettevõte koostama ja esitama TJA-le kooskõlastamiseks teabelehe ja ettevõtte riskianalüüsi ning piirkondlikule päästekeskusele ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaani. Dokumentide esitamisel tuleks eelistada elektroonilist esitamist. Pärast dokumentidele kooskõlastuse saamist tuleb tasuda riigilõiv ja esitada TJA-le taotlus tegevusloa saamiseks.

Seadusest tulenevalt on dokumentide menetluse aeg 60 tööpäeva, üldjuhul saadakse kooskõlastus 1-2 kuuga, kuid samas võib menetlus seoses dokumentides esinevate puudustega venida oluliselt pikemaks. Seega tasub tegevusluba taotleda aegsasti.

Asja lihtsustamiseks on TJA välja töötanud juhise ohtliku kemikaali käitlejale ettevõtte ohtlikkuse määramiseks ja tegevusloa taotlemiseks. Juhis ning kohustuslikele dokumentidele esitatavad nõuded ning vajaminevad vormid on leitavad TJA kodulehelt: http://tja.ee/tegevusluba/

Hetkel ei ole tegevusloa taotlust esitanud pea pooled ohtlikud ettevõtted, kellel on teabeleht kooskõlastatud. Neist kolmandikul on kooskõlastamata riskianalüüs ja enamusel hädaolukorra lahendmaise plaan (eelduseks kooskõlastatud riskianalüüs). Viimane tähtaeg dokumentide esitamiseks, et tegevusluba oleks etteantud tähtajaks olemas, on selle aasta novembri algus.

TJA kutsub ka teisi kemikaalide käitlejaid üle vaatama oma ettevõtte ohtlikkuse kategooriat. Erilist tähelepanu peaks ettevõtte ohtlikkuse määramisele pöörama tanklaketid, kes paigaldavad või on paigaldanud oma tanklatesse vedelgaasimahuteid, millest tulenevalt võib muutuda ettevõtte ohtlikkus.

 

 

Arhiiv